พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดนราภิรมย์

 

พันธกิจ

   1. พัฒนาระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

     2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

     4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก

     5. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

     6. เสริมสร้างเอกลักษณ์  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์   

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

     2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     3. การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

     4. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์  TQA

     5. ผู้เรียนมีความรักชาติและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

    โรงเรียนวัดนราภิรมย์  มีกลยุทธ์ 6 ด้านดังนี้

     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม

     2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ

     3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฎิบัติงาน  สามารถจัดกระบวนการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     4. เพิ่มสมรรถนะโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผุ้เรียน

     5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กร  ประชาสังคมในรูปแบบผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติพัฒนา

     6. เสริมสร้างเอกลักษณ์  ความเป็นไทย  และการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

    1. กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล

    2. กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบมาตรฐานสากล

    3. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล

    4. กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    5. กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล

    6. กลยุทธ์ที่ 6 การเสรืมสร้างเอกลักษณ์  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 13:17:41 น.

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์

นางสาวสุภาวดี วงษ์จันทร์
นางสดใส ประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,280
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900039 อีเมล์: narapiromsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ โทรศัพท์: 0899156308 อีเมล์: suwannarn.151@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]