โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนคลองบางกระทึก

 

เป้าหมาย

     ผู้เรียนทุกคนได้เรียนจบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

 

พันธกิจ

     1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน

     2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

     3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

     4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และน้อมนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

     5.  ส่งเสริมพัฒนาครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

     6.  จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

     7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     8.  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-24 10:10:32 น.

นายจักรกฤษ ดอนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองบางกระทึก

นางพัชณี เกิดมณี
นางสาวปวีณา ยาเณรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,543
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 024827129 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชณี เกิดมณี โทรศัพท์: 08-9821-5251 อีเมล์: patchanee_toy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]