โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองโยง

 

พันธกิจ (Misson)

            1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

             2.จัดการศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

             3.จัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา

อัตลักษณ์สถานศึกษาและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาสู่ความยั่งยืน

             4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม มีความพร้อม

สามารถปรับบทบาทจากครูสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้วัฒนธรรม

การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบและมีความเป็นครูมืออาชีพ

            5.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

            6.พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งตามการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษาสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์  (Purposes)

           1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนา

ตามศักยภาพที่เหมาะสม มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสุจริต

           2.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ

ที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

           3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมคุณภาพและ           

การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

          4.โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนแกนนำพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชน  

ตามการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษาสู่ความยั่งยืน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองโยง

นางวารี สวัสดิ์จุ้น
นางจุฑามาศ ศรีวิชาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,274
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]