โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรมนำความรู้ อยู่คู่ความพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ส่งเสริม พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และความต้องการของชุมชน

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

6.สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร สามารถทำงานตามสายงานได้อย่างราบรื่น

7.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สนองความต้องการของผู้เรียน และชุมชน

8.ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองสว่างอารมณ์

นายพิชาญ กล่ำกลาง
นางสาวสุพรรษา ศรีม่วงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-987324 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรรณพ ดลวิทยากุล โทรศัพท์: 0861719142 อีเมล์: papalm68@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]