โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

 

พันธกิจ

๑.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒.      จัดกิจกรรมการศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยความร่วมมือจากภาคเอกชน

๓.      ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.      จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕.      ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามความเหมาะสม

       เป้าประสงค์

๑.      โรงเรียนวัดอ่างทองเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๒.      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลายหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.      ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฎิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๔.      เป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๕.      ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-14 15:39:42 น.

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

นางวงค์เดือน ใจหาร
นางปัทมา ประยูรอนุเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,238
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภากร ตั้งจิตโชคชัย โทรศัพท์: 0814201349 อีเมล์: supagon_2557@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]