โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

 

พันธกิจ

๑.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒.      จัดกิจกรรมการศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยความร่วมมือจากภาคเอกชน

๓.      ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.      จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕.      ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามความเหมาะสม

       เป้าประสงค์

๑.      โรงเรียนวัดอ่างทองเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๒.      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลายหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.      ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฎิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๔.      เป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๕.      ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

นางสาวมานีจันทร์ วนะรมย์
นายยศธนา พรมมาโฮมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์พิชชา ธีรนพกาญจน์ โทรศัพท์: 0814577792 อีเมล์: pimpitcha-thi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]