โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

พันธกิจ

๑. สืบสานงานพระปณิธาน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาตฺิ เน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวที รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีควมสุข

๕. บริหารจัดการศึกษาให้ทุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

๕. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๖. โรงเรียนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-08 13:37:43 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายวิรัช สวัสดิ์รักษา
นางอารีย์ คล้ายพรหมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,167
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โทรศัพท์: 0 3473 5270 อีเมล์: watpradoo@sskedarea.net
เว็บมาสเตอร์:: คำพร พรมทอง โทรศัพท์: 0878697132 อีเมล์: manthana_236@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]