โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

พันธกิจ

๑. สืบสานงานพระปณิธาน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาตฺิ เน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวที รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีควมสุข

๕. บริหารจัดการศึกษาให้ทุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

๕. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๖. โรงเรียนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-08 13:37:43 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายวิรัช สวัสดิ์รักษา
นางประภัสสร แต้มดื่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โทรศัพท์: 0 3473 5270 อีเมล์: watpradoo@sskedarea.net
เว็บมาสเตอร์:: คำพร พรมทอง โทรศัพท์: 0878697132 อีเมล์: manthana_236@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]