โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

 

พันธกิจ           1.จัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กวัย 4 – 6 ปี  อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                  2.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กวัยย่างเข้าปีที่ 7 – 16 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                   3.สร้างจิตสำนึก รักความเป็นไทยและพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์     1. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

                           2.นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                           3.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

                           4.นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสนุข

                   5.นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยและมีพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-31 13:22:39 น.

นางสุภรดา ผ่องฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพรานพุก

นางสาวใจทิพย์ มั่นคง
นางสาวสุชัญญา สุจิตตกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,640
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3257-5168 อีเมล์: Bannongpranpuk2017@gmail
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาพรรณ ยองประยูร โทรศัพท์: 0819446861 อีเมล์: oatchariyaphan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]