• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านแขวงเภา

 

พันธกิจ                       

จัดส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด  พัฒนารงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม  และเป็นศูนย์การเรียนรู้    ผู้เรียนมีคุณธรรม  สามารถอ่านออก  เขียนได้  ชุมชนมี

ส่วนร่วม   ดำเนินชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ

๒.  ผู้เรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือตามโครงการระบบดูแล  ๑๐๐ %

๓.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน  ๘ ประการ และมีการพัฒนาความรู้ ความคิด วิจารณญาณ รู้จักประมาณ มีเหตุผล

๕.  ครูผู้สอนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย วิถีประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-11 11:12:34 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแขวงเภา

นายสมชัย ทองศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,048
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแขวงเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075754039 อีเมล์: sch754039@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์วิทย์ กฤตชญานุกูล โทรศัพท์: 0818688376 อีเมล์: wit_3010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]