โรงเรียนวัดพระอาสน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดพระอาสน์

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. จัดบริหารโรงเรียนให้เอื้่อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย

4. ประสานความร่วมมือระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

5. พัฒนาครูในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (3-6 ขวบ) อย่างมีคุณภาพ

2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (7-16 ปี) อย่างมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนติดตามนักเรียนท่ีจบระดับประถมศึกษาทุกคนได้เรียนต่อในชั้นมัธยม

4. ช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาตามศักยภาพ

5. โรงเรียนจัดการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-24 10:19:18 น.

นายสันติ มูณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระอาสน์

นายวีระ บานเย็น
นางนงเยาว์ นงค์นวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระอาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075 770297 อีเมล์: wadpraart@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิม หนูหวาน โทรศัพท์: 0899081674 อีเมล์: charlerm4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]