โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดนากุน

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. พัฒนานักเรียนทุกด้านตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. ส่งเสริม  ปรับปรุง  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด เป็นระเบียบ
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข
 3. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
 5. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมอย่างในการบริหารจัดการมากขึ้น
 6. บริเวณโรงเรียนมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด เป็นระเบียบ
 7. ครูมีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-20 10:20:07 น.

นายมานะจิตต์ รัตนมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากุน

นายธีรยุทธ เคหะพันธุ์สกุล
นายวินัย พรหมมาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,460
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-375399 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ เคหะพันธ์ุสกุล โทรศัพท์: 0819799741 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]