โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดจันทาราม

 

พันธกิจ

1. พัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

4. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

7.  ขยายภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์

1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

             ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรปฐมวัย  มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด  มีคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสามรถในการแสดงมโนราห์และมีความพร้อมเข้าสู่พลเมืองประชาคมอาเซียน

3. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้สอน

              ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล

                   4. ด้านการบริหารจัดการ

               โรงเรียนจัดระบบในการบริหารจัดการ    การนิเทศจัดตามผลการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การให้บริหารชุมชน  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจัง

5. ด้านความสามารถในการแข่งขัน

                ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา   คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  การนำศิลปะและอาชีพตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและแข่งขันในระดับต่าง ๆได้ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:57 น.

ไม่พบข้อมูล
นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นางพรรณเพ็ญ เงินสยาม
นางโสภิษฐ์ สวัสดิ์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวรัตน์ ตรึกตรอง โทรศัพท์: 088-789-1082 อีเมล์: Yaowarat8004@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]