โรงเรียนวัดปากด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดปากด่าน

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้มีความรู้และมีคุณลักษณะตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล

3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของภายในโรงเรียน

4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

5.ส่งเสริมสนับสนุนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริหารทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพมาตราฐานการศึกษา

3.โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆในการจัดกาศึกษา

4.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความรู้ มีทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระกว่าร้อยละ 60

6.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย วิถีประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-13 12:26:26 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปากด่าน

นางกรรณิกา เรืองรัตน์
นายพรชัย ถนิมกาญจน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0-7580-0670 อีเมล์: wadpakdan2558@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวัฒน์ รักทอง โทรศัพท์: 0815357228 อีเมล์: wadpakdan2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]