• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านไสเหรียง

 

พันธกิจ (MISSION STATEMENT)   

     1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของสถานศึกษา           2. พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน                                           3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ                                                 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา  ส่งเสริม  เต็มตามศักยภาพ

2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดพื้นฐาน

4. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้  ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

7. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

8. โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน

9. โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

10. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 14:01:58 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประดิษฐ์ สังขนุกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไสเหรียง

นายอนันตชัย ดิษยมนตรี
นางสาวมาลี ศรีเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,622
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไสเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075 450120 อีเมล์: ิbansairaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิดา สมเขาใหญ่ โทรศัพท์: 0646819099 อีเมล์: sopida121136@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]