โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย

 

พันธกิจ

        จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล  1, 2  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมปีที่  1 – 6  เน้นคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านคิดวิเคราะห์  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบุคลากร  สนับสนุนโครงการพิเศษ

 

เป้าหมาย

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

                 ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป        ร้อยละ  75  มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์และสื่อความ         ร้อยละ  90  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน  โรงเรียนต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษา   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

อัตลักษณ์                     

ใฝ่เรียนรู้  รักความสะอาด

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

บริเวณสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-01-31 08:40:42 น.

นายประสิทธิ์ จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำเทียนถวาย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา ใจอารีย์
นางปัตมา ณ นคร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075771689 อีเมล์: wattam2454@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Subhaphorn Suwanno โทรศัพท์: 075771689 อีเมล์: ssuwanno@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]