โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดนากัน

 

พันธกิจ .

     1. จัดทำหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย สนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

     2. จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

     4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

     5. มุ่งส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

     6. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนมีเจตคติที่ดีและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

     7. จัดสภาพแวดล้อมในองค์กรให้มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

     8. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

     9. ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 14:03:36 น.

ไม่พบข้อมูล
นายไพสิต เพ็ชศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากัน

นายสุวิทย์ มาประสงค์
นางจำเนียร ศรีปากแพรกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,836
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]