โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดนากัน

 

๑.จัดทำหลักสูตรให้ยืดหยุ่นหลากหลาย ๒.จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ๕.มุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ๖.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีเจตคติที่ดีมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ๗.จัดสภาพแวดล้อมในองค์กรมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานและเอื้อต่อการเรียนรู้ ๘.ประสานความร่วมมือชุมชนในการจัดการศึกษา ๙.ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ๑๐.ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเกษม อนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากัน

นายศรีวงศ์ พัตราพล
นางกฤษณา สุวรรณโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,058
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 349418 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]