โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านปากลง

 

พันธกิจ (MISSION STATEMENT)

พันธกิจที่ ๑  จัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจที่ ๒  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

พันธกิจที่ ๓  ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อ   เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการ

พันธกิจที่ ๔ บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

๑.  สถานศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา

๒.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ดี  เก่ง  สุข

๓.  ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริการ

๔.  พัฒนาครูและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๒   ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ ๓   สร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนา  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและบริหารอย่างพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:59:41 น.

นายมาณพ เสียมไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากลง

นางสาวอุมาพร ดอกบัว
นายนิทัศ นิ่มชนะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,225
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คนึงนิตย์ สุขขาว โทรศัพท์: 0898743552 อีเมล์: hedcone@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]