โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

 

   พันธกิจ  ( Mission)

          1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียนยุคใหม่ โดยใช้วงจรคุณภาพ          (P-D-C-A) ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และหลักการกระจายอำนาจ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้

          2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  สร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ

          3. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมกระบวนการวิจัยเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานและการสอน พร้อมทั้งการพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัยปฏิบัติการ  (Classroom Action Research : CAR) วิจัยพัฒนา (R&D) เป็นครูมืออาชีพยุคใหม่  ใส่ใจคุณภาพผู้เรียน

             4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียว ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีเครือข่ายผู้ปกครอง และสหวิทยาการจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

             5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ                    พอเพียง สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง และปัญหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดระบบความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

              6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน

          7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด และยกระดับคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ รองรับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนยุคใหม่

              8. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้เรียน สร้างจิตสำนึกองค์กรสุขภาพแข็งแรง โดยเน้นการออกกำลังกาย จัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และปลอดภัย และยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

 

เป้าประสงค์

          1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ภายในปี 2556

          2. มีหลักสูตรสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

          3. ระบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการวิจัย และพัฒนาครูเป็นนักวิจัยปฏิบัติการ (Classroom Action Research : CAR) และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 3-5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เฉลี่ย 2.50  และสูงขึ้นทุกปี

          4. ระบบกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

          5. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน มีความปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ที่เป็นสากล ลดความเสี่ยงและปัญหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          6. ผู้เรียนเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม

7. คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดมีความเข้มแข็ง   มีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่รอบด้านมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ร่มรื่น สะอาดสวยงาม ปลอดภัย และทันสมัย

          8. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ตามมาตรฐานสุขภาพเด็กไทย โดยเน้นการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-30 13:32:50 น.

นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา

นายอุทิศ มิตรงาม
นายเรวัต แซ่ลิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7657-1500 อีเมล์: info@tmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ สุขเอียด โทรศัพท์: 084-7474191 อีเมล์: mon_hukteam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]