โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

 

  1. วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดปฏิบัติจริง
  3. จัดการเรียนการสอน  สิ่งแวดล้อม  บรรยากาศ เพื่อให้เกิดความสุข ความสำเร็จในการเรียนรู้
  4. เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ
  5. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  6. พัฒนาครู – ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อ ICT อย่างเหมาะสมกับสภาวะของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-01-16 16:23:19 น.

นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์นิมิต

นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์
นางพิลาศลักษณ์ แก้วประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาวภา สงสมอ โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์: saowapa_2533@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]