โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

 

   พันธกิจ (Mission)   

          1.พัฒนางานวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ    

          2.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งทักษะในการดำรงชีวิต   

          3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการทำงานเพื่อเป็นครูมืออาชีพ     

          4.ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันต่อความก้าวหน้าในปัจจุบัน       

          5.จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้      

          6.จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษาและใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข     

          7.ประสานสัมพันธ์ ระดมบุคลากรและทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     

 

   เป้าประสงค์ (Goals)   

          1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง      

          2.นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข     

          3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ      

          4.บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการทำงานได้         

          5.หลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม       

          6.โรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน         

          7.โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ       

 

   ยุทธศาสตร์   

          ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ      

          ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

          ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน       

          ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ        

          ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล     

          ข้อ 6 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา       

          ข้อ 7 พัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล       

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-19 14:37:54 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุริยา จันทร์สงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล
นางสาวศรัญญา พิมเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]