โรงเรียนบ้านบางสาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านบางสาน

 

พันธกิจ (MISSION)

          1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

          2.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา

          3.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          4.  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5.  ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

          6.  ส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต   

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

          1.  ผู้เรียนร้อยละ๙๐  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี

          2.  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ทุกกลุ่มสาระ

          3.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม

          4.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับดี

          5.  ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

          6.  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ

          7.  สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

          8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคมร้อยละ๙๐ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

          9.  ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-07 21:11:58 น.

นางยุพิน เรืองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางสาน

นางสาวพนิดา ผลบุญ
นางสุทธิดา อนุกูลสัมพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,884
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลัยรัตน์ คงศาลา โทรศัพท์: 0814430023 อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]