โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนกงาง

 

 พันธกิจ

1.  พัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

2.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร

3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีของไทย

4.  พัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง

5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

6.  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 เป้าหมาย

1.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อพลโลก  อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม  ปรระเพณีของไทย

4.  ครูและบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะตามสมรรถนะ   สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ผู้รับบริการพึงพอใจ

6.  ผู้เรียนและครูสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-23 08:54:04 น.

นายปรีชา อักษรพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนกงาง

นางขวัญใจ บุญเครือ
นางสาวกัลยาภรณ์ อุดคำมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,809
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]