โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

 

พันธกิจ

 

๑. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. พัฒนาการศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัย-ประถมศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นต้นแบบได้

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

          ๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน  มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย

          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างนวัตกรรมการสอนตรงตามศักยภาพผู้เรียน

          ๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพ                   อย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          ๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา

          ๘. ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๖ ปี  เข้ารับเตรียมความพร้อม               ด้านการศึกษา  ประชาสัมพันธ์เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ๑๐๐% ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน

          ๙. พัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕ กลุ่มสาระหลัก  ประกอบด้วย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ

          ๑๐. พัฒนาทักษะด้านการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง ของนักเรียนทุกระดับชั้น

          ๑๑. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ  มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้  บริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างประหยัด  คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน

นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์

และสามารถคำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-10 12:53:27 น.

นายธานี สำราญอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

นางวิมล พลยมมา
นายวัณโณ นิยมธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โทรศัพท์: 077599005 อีเมล์: info@anubanthasae.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ศรีนาค โทรศัพท์: 0919459509 อีเมล์: moom2419@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]