พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

 

พันธกิจ
               ๑. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน
               ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
               ๔. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
               ๕. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัยจัดให้เป็นแหล่งความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
               ๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม(ICT)ในการจัดการเรียนรู้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-31 16:16:25 น.

นายเกษม รัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยา

นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
นางอรทัย คงสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,034
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074399043 อีเมล์: krasaesin043@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิรัตน์ ขุนราช โทรศัพท์: 0866952434 อีเมล์: wirat.kh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]