พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

 

พันธกิจ  (Mission)

                                  1.  เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่การศึกษาไทย 4.0

                                  2.  การจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

                                  3.  พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                  4.  จัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการคุณภาพ

 

 

 

 

เป้าประสงค์  (Goals)

                      1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สื่อสารสองภาษา

                           สร้างสรรค์นวัตกรรม มีจิตสาธารณะและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

                      2.  จัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล

                      3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

                      4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดำรงตน

                           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                      5.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ

                            และวิชาชีพ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

                      6.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                      7.  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองค์กร

                      8.  โรงเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-20 08:24:54 น.

นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางปรียา หนูดาษ
นางสาวปริณาห์ แก้วฉิมพลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,331
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]