ระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล สามารถดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
3. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมุ่งสู่สากล
4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-30 13:55:49 น.

นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นางสาวสมร จันทร์รัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นายอนุชิต พงค์เกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข

นางสุภาวดี จันทร์สุข
นางพัชรินทร์ สินรา

Facebook

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]