โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านต้นสน

 

พันธกิจ

1. ประสาน  ความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีตามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน

5. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์

1. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นปฐมวัย

3. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

4. นักเรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

5. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมอย่างยั่งยืน

6. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน

7. นักเรียนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:03:11 น.

นางจุติมา เส็นหละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางนงนภัส ยศดำ
นางนิศาชล มณีพงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,319
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 062-0735133 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]