โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

 

พันธกิจ

1.  ให้บริการทางการศึกษาทั่วถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน

2.ครูผู้สอนมีคุณภาพและมีมาตรฐานด้านวิชาชีพครู

3.ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีผู้บริหาร 

4.โรงเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

5. ชุมชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 18:36:38 น.

นางอัสน๊ะ คำเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะกาฮะรัง

นางสาวนิซือเม๊าะ นิสะแม
นางสารีปะห์ อาษาสุจริต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-8625 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสารีปะห์ อาษาสุจริต โทรศัพท์: 0942107861 อีเมล์: yaandni_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]