โรงเรียนบ้านกือยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านกือยา

 

พันธกิจ ( Mission)                  

 1. พัฒนาทักษะการคิดกับนักเรียนทุกระดับชั้น
 2. พัฒนารูปแบบ   วิธีการ เทคนิคการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน
 3. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
 4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูคิดค้น ทำวิจัย หรือนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างกว้างขวาง
 5. ส่งเสริมให้ครูจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของตนเองตามมาตรฐาน 1- 7  (PSAR)
 6. กำกับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระบบงาน (PDCA) ของโรงเรียนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 7. กำกับ ติดตาม  การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน  นักเรียน และชุมชน ให้มากขึ้น หลากหลายรูปแบบ กว้างขวางมากขึ้น  เน้นวัฒนธรรม ประเพณี นำทางสร้างคุณภาพนักเรียน
 8. กำกับระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมมาตรฐาน ตัวบ่งชี้โดยการสร้างเครื่องมือวัดให้ได้คุณภาพทั้งวิธีการประเมิน  และการจัดทำระบบงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน
 9. ประเมินและการจัดทำระบบงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วนในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน
 10. กำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก ๆ สาระการเรียนรู้และทุกระดับช่วงชั้นให้ชัดเจน
 11. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเป้าหมาย นโยบาย ของนายกรัฐมนตรี  ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 12. จัดทำหลักสูตรการสื่อสาร  การใช้ภาษาอังกฤษ ในทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 13. จัดทำหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาและนำเข้าสู่ห้องเรียน

4)   เป้าประสงค์หลัก   (Goal :เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์)

1.  โรงเรียนบ้านกือยามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.  สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.  ทุกภาคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

3)  ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues  :ประเด็นหลักในการพัฒนา หรือประเด็นหลักที่หน่วยงาน จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์)และกลยุทธ์

 1. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษา

1.1   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการบริหารอย่างเป็นระบบและวิจัยเพื่อการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

2.1    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยเน้นการนิเทศติดตามประเมินผล

2.2    สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบร่วมพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
  2.     ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
  3.   ยกระดับภาวะโภชนาการและสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน
  4. ปรับปรุงพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 2. สร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  1.      ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  2.     เพิ่มศักยภาพในทักษะทางภาษา โดยพัฒนาครูทั้งระบบ
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม

5.1     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอำนาจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   

 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สงบ  เรียบง่าย มีน้ำใจ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

    โรงเรียนบ้านกือยามีนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามารถทางทักษะชีวิต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวสุณา อิสสาหาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกือยา

นายอุสมาน อีแต
นางสาวแวคอลีเยาะ แวสอเฮาะ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-0200 อีเมล์: kueya99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรอซีดะห์ ตาสะเมาะ โทรศัพท์: 0872987176 อีเมล์: data206@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]