โรงเรียนบ้านเตราะหัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเตราะหัก

 

พันธกิจ

1.พัฒนากิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักตามศาสนาที่ตนนับถือ

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

4.ส่งเสริมให้ชุมชนมส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

5.ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา

6.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

7.ส่งเสิรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

นักเรียนทุกคนมีความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-23 09:42:06 น.

นายอับดุลการิม เจะอารง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเตราะหัก

นางสาวสุไรดา เจะแว
นางสาวพารีดะห์ อีแต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,917
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเตราะหัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7342-1341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอับดุลการิม เจะอารง โทรศัพท์: 0899748359 อีเมล์: ka_rim_rim@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]