โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่าข้าม

 

พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวินัยของนักเรียน
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา

 เป้าประสงค์

  1. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความถนัดในเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะทันโลก ทันเหตุการณ์ในยุค ICT และนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  4. ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประพันธ์ เสาะสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าข้าม

นายถิรยุทธ ศรีสุวรรณ์
นางวิภาวัลย์ ชุมคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,876
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9021 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษฎา บุญถาวร โทรศัพท์: 0898786927 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]