โรงเรียนบ้านนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนอก

 

พันธกิจ

 1. ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 4. วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และรายงานผลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 5. จัดบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
 6. ให้ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ตามความถนัดและความต้องการ สามารถนำไปใช้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 5. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 6. ชุมชนและหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 19:20:55 น.

นายคำนึง ดิษฐโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนอก

นางรัชดาพร เกตุชาติ
นางอุไร ไชยคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,959
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9532 อีเมล์: Bannokschool2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วริศฐา ศรีสุรัตน์ โทรศัพท์: 0862959208 อีเมล์: warittha02korn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]