พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่าด่าน

 

         พันธกิจ (Mission)

         1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม

         3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

        เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

        1.  นักเรียนมีคุณลักษณะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

        3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี

        4.  นักเรียนมีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 11:56:29 น.

นายมะวี อารง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าด่าน

นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
นางยากียะห์ เบ็ญจวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-5257 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]