โรงเรียนบ้านหนองแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองแรต

 

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาสามัญควบคู่ศาสนา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.   พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3.   จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

5.  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อและเป็นแหล่งเรียนรู้

 

เป้าประสงค์         

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.  ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

4.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

5.  ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอนันต์ แวอุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแรต

นายอิบรอฮีม หามะ
นายอัดนัน สามาณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,450
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-9040 อีเมล์: nongratschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัดนัน สามาณ โทรศัพท์: 0833974130 อีเมล์: adnann4130@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]