โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน

 

พันธกิจ

          ๑. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๒. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้

อย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน องค์กร ชุมชน ในการพัฒนา

การศึกษา และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านสาบัน

นางสุไฮลา ภูมิประเสริฐ
นายอับดุลอาซีซ หะยีบือราเฮงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,342
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-6755 อีเมล์: sabanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันมัรยัม วันนาวัน โทรศัพท์: 084-8487714 อีเมล์: nuyae_kah@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]