โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดจักรสีห์


โรงเรียนวัดจักรสีห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย และท้องถิ่น
ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
และมีทักษะกระบวนการ คิด อ่านคล่อง เขียนคล่อง เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ ใฝ่เรียนรู้และรู้จักเสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ใส่ใจในการรักษาสุขภาพของตนเอง โดยการจัดการศึกษายึดหลัก
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 13:29:13 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจักรสีห์

นางภัคภร ธีวราพงค์
นางสุกัญญา ศรีทรงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]