โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดจักรสีห์


โรงเรียนวัดจักรสีห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย และท้องถิ่น
ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
และมีทักษะกระบวนการ คิด อ่านคล่อง เขียนคล่อง เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ ใฝ่เรียนรู้และรู้จักเสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ใส่ใจในการรักษาสุขภาพของตนเอง โดยการจัดการศึกษายึดหลัก
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจักรสีห์

นางเพ็ญนภา โพชะคุ้ม
นางสุกัญญา ศรีทรง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,947
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]