ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   

เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 พัฒนาสู่สากล 

 บนพื้นฐานความเป็นไทย  

รวมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

มองกว้าง                 คิดไกล                  ใฝ่ดี

 

ความหมายปรัชญาของโรงเรียน

  มองกว้าง  หมายถึง  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

 

  คิดไกล  หมายถึง  มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

ในโรงเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

 

  ใฝ่ดี  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรม  

 จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-16 15:22:58 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางกมลทิพย์ เรืองสกุล
นางสาวสุวภัทร ฉายชูวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

108,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]