ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   

เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 พัฒนาสู่สากล 

 บนพื้นฐานความเป็นไทย  

รวมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

มองกว้าง                 คิดไกล                  ใฝ่ดี

 

ความหมายปรัชญาของโรงเรียน

  มองกว้าง  หมายถึง  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

 

  คิดไกล  หมายถึง  มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

ในโรงเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

 

  ใฝ่ดี  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรม  

 จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-16 15:22:58 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์
นางสุภา จันทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,906
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]