ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วีดิทัศน์โรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดโป่งมงคล


                                                                                                                        วิสัยทัศน์ (Vision)                    

“โรงเรียนวัดโป่งมงคล เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคน เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2563 ” 
 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-02 04:04:42 น.

นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโป่งมงคล

นางพรรณี แก้ววิเชียร

โรงเรียนปลอดขยะ
งานวิชาการโรงเรียน

**ระบบรายงานข้อสอบกลาง**

กรอกผลการเรียนนักรียน

รายงานผลการเรียนนักเรียน

  ฐานข้อมูล GPA รร.ปค

    ปีการศึกษา 2560

    ปีการศึกษา 2559

    ปีการศึกษา 2558

1234567891011121314

หลักสูตรโรงเรียน

คำสั่งและตัวช้ีวัด(ปรับ60)

ตัวอย่างหลักสูตร

ระบบการจัดการงานวิชาการ

SchoolMisโรงเรียนโป่งมงคล

O-Net โรงเรียน

NT โรงเรียน

Classrom

DLTV

นักเรียนเรียนรวม(SET)

งานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
กิจการนักเรียน
การรับนักเรียนปี 2562
งานแผนและงบประมาณ

นโยบาย สพฐ 

แนวทางการเขียน SAR

SARปฐมวัย60

SARประถม60

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการ61

แผนปฏิบัติการ62

แบบฟอร์มการรายงานโครงการ

ตัวอย่างการรายงานงานโครงการ

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แนวการใช้งบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รร.ปค.

ระบบบัญชี e-budget

ระบบ egp

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเบิกจ่ายงบ

การควบคุมภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ระบบรายงานอินเตอร์เน็ต

งานสารบรรณโรงเรียน(ธุรการ)

ระบบทะเบียนคำสั่ง/บันทึกข้อความ

คู่มืองานสารบรรณ

ระบบจัดทำคำสั่งโรงเรียน

ระบบจัดทำหนังสือส่งโรงเรียน

ดูคำสั่ง

ดูหนังสือส่ง

   ระบบบันทึกเกียรติบัตร  

ดูเลขเกียรติคุณบัตร

จัดทำเกียรติคุณบัตร

พิมพ์เกียรติคุณบัตร

      ส่งหนังสือราชการ         

AMSS++

eoffice

ติดต่อ สพป.สบ.2

 การบริหารงานของโรงเรียน  

โครงการอาหารกลางวัน
สาระน่ารู้เพื่อการพัฒนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,899
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]