• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์

 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองไฮ

ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยผสมผสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 พันธกิจ 

Ø จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง

Ø พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

Ø พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

 เป้าหมาย

Ø นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

Ø ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

Ø ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Ø ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

 กลยุทธ์

 Ø จัดประสบการณ์การเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่หลากหลายเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 Ø โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนนำไปสู่พื้นฐานการประกอบอาชีพ

 Ø ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ความสามารถมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

 Ø ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:08:20 น.

นายสุวรรณ คูณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

นางสาววาสนา คำเฮือง
นางจันทร์เพ็ญ อุ่มจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,651
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghai9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: หนองไฮ เมฆวิทยาคาร โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghai9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]