SMSS
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนนาส่วงวิทยา


วิสัยทัศน์  (VISION)

 โรงเรียนนาส่วงวิทยาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล สืบค้นเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรมเลิศล้ำจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-18 11:02:41 น.

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นางพิสวรรณ บุญเกษม
นายพีรวัส โสระเวช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]