ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง


วิสัยทัศน์

          มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ปรัชญา

          ปญญา  นรานํ  รตนํ

        “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-22 07:47:32 น.

นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินตั้งโคกก่อง

นายธีระพงษ์ มายุรส
นางสาวนิตยา วังหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260260 อีเมล์: hth.2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ เสนไสย โทรศัพท์: 0897106252 อีเมล์: htk.2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]