โรงเรียน


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียน


วิสัยทัศน์

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนหัวโทนวิทยา
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของไทยสู่พลโลก
ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายกำพล แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันทพร ประทุมชนกกูล
นายอิสระ แสงคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บงกาล จันทร์หัวโทน โทรศัพท์: 0895708328 อีเมล์: bongkan_18@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ