โรงเรียนหัวโทนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหัวโทนวิทยา


วิสัยทัศน์

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนหัวโทนวิทยา
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของไทยสู่พลโลก
ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-01 09:49:01 น.

นายกำพล แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวโทนวิทยา

นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
นางสมพร ลาสนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหัวโทนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043611971 อีเมล์: sirawitpr@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรวิชญ์ พรมแพน โทรศัพท์: 0845394997 อีเมล์: sirawitpr@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ