โรงเรียนหัวโทนวิทยา


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหัวโทนวิทยา


วิสัยทัศน์

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนหัวโทนวิทยา
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของไทยสู่พลโลก
ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-28 09:01:49 น.

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวโทนวิทยา

นางณัฎฐิกา สิทธิจันทร์
นางนันทพร ประทุมชนกกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหัวโทนวิทยา โทรศัพท์: 043611971 อีเมล์: bongkanchan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บงกาล จันทร์หัวโทน โทรศัพท์: 0895708328 อีเมล์: bongkan_18@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ