โรงเรียนบ้านนาปุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาปุ่ง


 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 


คำขวัญโรงเรียน

                บรรยากาศดี     มีวินัย     พลานามัยเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาโรงเรียน

                สุวิชาโน  ภวํ   โหตฺ   “  ผู้มีความรู้ดี คือ  ผู้ที่เจริญแล้ว

 

สีประจำโรงเรียน

                ม่วง – ขาว

  • ม่วง  คือ  ความเข้มแข็ง  อดทน
  • ขาว   คือ  ความบริสุทธิ์

อักษรย่อ

                น.ต.

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

  •  

 

สีประจำโรงเรียน

                ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสะเดา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดี บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง อดทน

 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

 


วิสัยทัศน์ ( VISION )

 

          “ ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง จะพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง เป็นเลิศทางวิชาการ

มีคุณธรรมและสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

เป็นที่ยอมรับของสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

 


พันธกิจ ( MISSION  )

1.   จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2545)

2.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ มีทักษะ กระบวนการ

      คิดและแก้ปัญหา มีคุณธรรมตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี

      มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.   พัฒนาอาคาร  สถานที่ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

      ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

      และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.   ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน

      เป็นฐาน

6.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เพียงพอ

     ต่อการจัดการเรียนการสอน

 

เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE )

 

1.   ผู้เรียนมีทักษะความรู้ขั้นพื้นฐาน เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตทาง

      สังคมได้อย่างมีความสุข

2.   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลัก

      เศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน  สังคมและ

      ประเทศชาติ

3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้   ความสามารถ ในการจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม

      น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมี

      ประสิทธิภาพ

4.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาของชุมชน สามารถมีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

      ตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

5.  โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

      อย่างพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

6.  โรงเรียน บ้าน  วัด และองค์กรในชุมชน มี ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสามารถนำ

      ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

1.  รักเชิดชู  สถาบันชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์

2.  มีความรับผิดชอบและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

3.  มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัดและอดออม

4.  มีความเป็นผู้นำ สุภาพ รู้รักสามัคคี และเป็นพลเมืองดีของสังคม

5.  มีระเบียบวินัย  มีน้ำใจ  นิยมไทย  สะอาดและมีสุขลักษณะที่ดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาปุ่ง

นายรักสยาม แสนสุข
นายปัณณรัส สุวรรณไตรย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,198
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาปุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รักสยาม แสนสุข โทรศัพท์: 0807640283 อีเมล์: kujeera@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]