โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)


วิสัยทัศน์ (Vision)

                เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใฝ่เรียนใฝ่รู้           มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี  และมีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยประยุกต์ใช้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ปรัชญา

                มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามสภาพ แห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความคิดความสามารถความรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

นางปกิตตา เหมือนหนูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ชนัดดา ทองประเสริฐ โทรศัพท์: 0962959989 อีเมล์: rongmam45@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]