โรงเรียนจันทคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนจันทคามวิทยา


 

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้เองได้ เป็นผู้มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และยึดการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา”

 

เป้าหมายของโรงเรียน

คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนโดยให้โอกาสเท่าเทียมกันเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีทักษะความสามารถ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม อนุรักษ์สิ่งสูงค่าท้องถิ่น สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ

 

ปรัชญา             เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำเลิศกีฬา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอภินันท์ เลิศกรุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทคามวิทยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันทคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3272-0016 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศิริ รังสิมันต์ โทรศัพท์: 032720016 อีเมล์: r_phensiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]