• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองพลับ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนมีส่วนร่วม  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียน

"ปรัชญาโรงเรียน เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

          เป็นคนดี  หมายถึง  สถานศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นให้นักเรียน

มีการคิดดี พูดดี และปฏิบัติดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามที่หลักสูตรกำหนด  เน้นให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะทั้งต่อตนเอง  ผู้ต่ำกว่า  ต่อผู้เสมอกันและต่อผู้ใหญ่

          มีความรู้ หมายถึง  สถานศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือเป็นศูนย์กลางการเรียน ( Child Center)  ตลอดจนดำเนินการซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน   เรียนช้า  และส่งเสริมความเป็นเลิศ  ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในทุกๆ ด้าน

          อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง สถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการเข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้สวนสมุนไพรโรงเรียนบ้านหนองพลับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีชีวิตพอเพียงโดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเป็นสาระสำคัญ

คำขวัญของโรงเรียน

                “เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

สีประจำโรงเรียน

                “เหลือง – แดง”

อัตลักษณ์

                “อัธยาศัยดี มีมารยาท”

เอกลักษณ์

                 “รักษ์สิ่งแวดล้อม”

รักษ์สิ่งแวดล้อม  หมายถึง โรงเรียนบ้านหนองพลับเป็นโรงเรียนที่สะอาด มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ ติดภูเขา มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เพราะมีต้นไม้ปกคลุมมากมายหลายสายพันธุ์ มีการใช้พลังงานธรรมชาติจากกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในห้องสมุด และมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทย ที่ถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-17 10:55:10 น.

นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพลับ

นางสาวมนทิรา เจริญเนือง
นางสาวทัชฎาภรณ์ สัตถาผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32528023 อีเมล์: bannongphab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลพรรธน์ พลสระคู โทรศัพท์: 0877218770 อีเมล์: rawin_popla@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]