โรงเรียนวัดท่านคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1














วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดท่านคร


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนพึงพอใจให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี

 

ปรัชญา

ปญญาวํ ธเนนํ เสยโย ความหมาย ปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-29 13:16:39 น.

นายวีระ นิลวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่านคร

นางปราณี นวลแก้ว
นางสาวสุวิภา กลิ่นมาลี





สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556



โรงเรียนวัดท่านคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์: 450173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิรา เกิดศิริ โทรศัพท์: 0805237871 อีเมล์: jira.joy@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ