โรงเรียนวัดท่านคร


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดท่านคร


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนพึงพอใจให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี

 

ปรัชญา

ปญญาวํ ธเนนํ เสยโย ความหมาย ปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวีระ นิลวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่านคร

นางปราณี นวลแก้ว
นายสุเมธ เศวตวงศ์สกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่านคร โทรศัพท์: 450173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิรา เกิดศิริ โทรศัพท์: 0805237871 อีเมล์: jira.joy@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ