โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดจันทาราม


ปรัชญา

สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดจันทาราม จัดการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

อ่านคล่องเขียนคล่อง รู้จักแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดรวบยอด

นำเสนอผลงานได้อย่างหลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-20 09:20:22 น.

นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นางสาวเยาวรัตน์ ตรึกตรอง
นางวาสนา มาเอียด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,270
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: chantharam school โทรศัพท์: 075772005 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]