โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต


วิสัยทัศน์

                    “โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม   อนุรักษ์ความเป็นไทย   ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง“

 

พันธกิจ

                    1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างทั่วถึง   ฝึกทักษะ

                        พื้นฐาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดในตัวเด็ก รักและภูมิใจในความเป็นไทย

                    2. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

                    3. พัฒนาการเรียนการการสอนทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้น ให้มีประสิทธิภาพ

                    4. เฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์  ให้การดูแล

                       ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง พร้อมป้องกันภัยจากยาเสพติด

                    5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นครูมืออาชีพ

                    6. ประสานชุมชนในการ่วมมือพัฒนาโรงเรียน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                    7. บริหารโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย

เป้าประสงค์

                    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                    2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                    3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  ดำรงชีวิตโดยยึดหลัก

                        เศรษฐกิจพอเพียง

                    4. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                    5. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1.    กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

2.    กลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม  และจิตสำนึก

3.    กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

4.    กลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

5.    กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการให้มีส่วนร่วม

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

ไม่พบข้อมูล
นายกูอุดม สัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสวนศิขรบรรพต

นายมานะ ทรงอารมภ์
นางบุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0982878961 อีเมล์: a1080210521@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์ โทรศัพท์: 0819792789 อีเมล์: ring1403@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]