โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออกของนักเรียน
คู่มือการขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
คูมือการย้ายออกนักเรียน
คู่มือการย้ายเข้านักเรียน
คู่มือการรับนักเรียน


นายอภิศร ทิพเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางจิราภรณ์ ประโพศรี
นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418242 อีเมล์: info@bnsw.org
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ นาคเสน โทรศัพท์: 0850131369 อีเมล์: kaporlor@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ